Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/controllers/pages_controller.php, line 58]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/controllers/pages_controller.php on line 58
Stanovy Opelclub Slovensko - OpelClub Slovensko

Stanovy Opelclub Slovensko

ČLÁNOK 1
Základné ustanovenie

 1. Názov a sídlo
  • Názov združenia : Opelclub Slovensko
  • Skratka združenia : OcSk
  • Sídlom združenia : 95193, Topoľčianky, Holešovská 28
  • Symbolom Opelclubu Slovensko : znak a vlajka
 2. Opelclub Slovensko /ďalej OcSk/ je dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým, nenáboženským občianskym združením s právnou subjektivitou ,registrovaným podľa zákona č.83/1990 Zz. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. Opelclub Slovensko vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenska

ČLÁNOK 2.
Združovanie

 1. Opelclub Slovensko môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania a presadzovania záujmov a potrieb subjektov vyšších foriem združenia v súlade so záujmami a potrebami OcSk.

ČLÁNOK 3
Predmet činnosti

 1. Poslaním OcSk je združovanie občanov na základe spoločného záujmu o automobily značky OPEL.
 2. Vytvárať informačný systém o technických novinkách.
 3. Organizovať činnosť v osvetovej a športovej oblasti motoristických aktivít.
 4. Poskytovať poradenskú a konzultačnú pomoc.
 5. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s ďalšími subjektami podobného charakteru v tuzemsku a v zahraničí.
 6. Vytvárať organizačné, materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja pre činnosť OcSk.

ČLÁNOK 4
Členstvo OcSk

 1. Členstvo v OcSk môže byť:
  1. individuálne
  2. kolektívne
  3. čestné
 2. Členom OcSk sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí so Stanovami OcSk a vlastní automobil značky OPEL.
 3. O prijatí rozhoduje výkonný výbor na základe prihlášky v písomnej, alebo v elektronickej podobe.
 4. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok, najneskôr do 31.3. kalendárneho roka
 5. Členstvo zaniká:
  1. Dobrovoľným vystúpením z organizácie
  2. Vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom
  3. Neobnovením členstva do konca mesiaca po vypršaní členského evidenčného preukazu
  4. Úmrtím
 6. Členovia môžu vystúpiť z OcSk kedykoľvek. Všetci vystupujúci sú však povinní splniť prijaté záväzky vyplývajúce zo stanov OcSk, vydaných záväzných predpisov a rozhodnutí orgánov OcSk, ako aj po majetkovom vysporiadaní.
 7. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie OcSk, o odvolacom konaní správna rada OcSk.
 8. V mimoriadne závažných prípadoch, môže jednotlivec, alebo kolektív proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu, písomne požiadať o jeho revíziu dozornú radu OcSk. Táto po preverení rozhodnutia odvolávacieho orgánu v prípade zistenia nesprávneho rozhodnutia.
  1. odporučí prezidentovi OcSk, prípad znovu prerokovať a pozmeniť rozhodnutie, alebo
  2. predloží návrh na zmenu rozhodnutia odvolacieho orgánu , valnému zhromaždeniu OcSk.
 9. Kolektívnym členom OcSk sa môžu stať právnické osoby, uzavretím písomnej dohody so správnou radou OcSk. Dohoda musí obsahovať vzájomné povinnosti a práva, rozsah a spôsob spolupráce, súčasne je dokladom o členstve.
 10. Čestné členstvo môže udeliť valné zhromaždenie OcSk, jednotlivcom, kolektívom, alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj združenia Opelclub, alebo aktivít, ktoré sú úzko spojené s jeho činnosťou, na základe písomných návrhov orgánov OcSk. O odňatí rozhoduje valné zhromaždenie OcSk.

ČLÁNOK 5
Práva a povinnosti členov OcSk

 1. Práva členov OcSk sú:
  1. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov OcSk, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a hospodárenie,
  2. dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom OcSk a žiadať na ne odpoveď do 30 dní,
  3. využívať poskytované výhody OcSk,
  4. voliť a byť volený do orgánov OcSk,
  5. žiadať informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách OcSk,
  6. zúčastňovať sa všetkých aktivít, organizovaných OcSk,
  7. preukazovať sa členským preukazom OcSk.
 2. Povinnosti členov OcSk sú:
  1. Dodržiavať stanovy OcSk , na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli záujmy a dobré meno OcSk poškodené,
  2. riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy,
  3. platiť členský príspevok vo výške schválenej Správnou radou OcSk,
  4. reprezentovať OcSk podľa svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia,
  5. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia OcSk
  6. chrániť majetok OcSk tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu.

ČLÁNOK 6
Orgány združenia OcSk

 1. Organizačnú štruktúru OcSk tvoria tieto orgány:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Správna rada
  3. Prezident OcSk
  4. Dozorná rada
 2. Orgány OcSk sa vytvárajú na základe demokratických volieb členov OcSk a to na valnom zhromaždení.
 3. Orgány OcSk zodpovedajú za svoju činnosť:
  1. správna rada - valnému zhromaždeniu
  2. dozorná rada - valnému zhromaždeniu
  3. valné zhromaždenie - svojim členom
  4. prezident - valnému zhromaždeniu
 4. Orgány OcSk podávajú v určených termínoch - najmenej však 1 raz ročne - správu o svojej činnosti a to:
  1. správna rada - valnému zhromaždeniu a dozornej rade
  2. dozorná rada - valnému zhromaždeniu
  3. valné zhromaždenie - svojim členom
 5. Orgány OcSk sú schopné rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná na ich rokovaní nadpolovičná väčšina pozvaných riadnych členov s hlasom rozhodujúcim. Pri zvlášť závažných rozhodnutiach je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.
 6. O spôsobe hlasovania pri voľbách do orgánov OcSk sa rozhodne hlasovaním.
 7. Voľby funkcionárov do orgánov OcSk na rokovaniach valného zhromaždenia OcSk sa riadia schváleným volebným poriadkom.
 8. Rokovanie v orgánoch OcSk sa riadi schváleným rokovacím poriadkom.

ČLÁNOK 7
Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom OcSk je valné zhromaždenie. Na jej rokovaní sa zúčastňujú všetci členovia Opelclubu.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza raz za 1 rok, prípadne podľa potreby. Zvoláva ju písomnou, alebo elektronickou formou na základe rozhodnutia správnej rady OcSk, prezident OcSk a to najmenej 21 dní pred jej konaním. Valné zhromaždenie OcSk si na základe návrhov správnej rady OcSk zvolí pracovné predsedníctvo a schváli program rokovania. Z rokovania zabezpečí dozorná rada OcSk zápis s uznesením.
 3. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia o záujmoch a potrebách OcSk, najmä:
  1. rozhodnutie o vzniku OcSk, názve, symbolike OcSk a o zániku,
  2. schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy OcSk,
  3. stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti,
  4. schvaľuje, alebo vydáva vnútorné smernice a poriadky OcSk,
  5. schvaľuje platnosť a pôsobnosť smerníc a nariadení v podmienkach OcSk,
  6. volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta OcSk, členov správnej rady OcSk, predsedu a členov dozornej rady,
  7. je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie správnej rady OcSk,
  8. prerokúva správu o činnosti a hospodárení OcSk, schvaľuje plán činnosti a rozpočet,
  9. rozhoduje o zrušení, zániku OcSk, vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku.
 4. Na základe podnetu prezidenta OcSk, správnej rady OcSk, alebo 1/3 všetkých členov OcSk, musí byť zvolané mimoriadne valné zhromaždenie a to najneskôr do 15 dní od predloženého podnetu.

ČLÁNOK 8
Dozorná rada OcSk

 1. Predsedu a dvoch členov dozornej rady OcSk volí valné zhromaždenie OcSk .Schádza sa pravidelne jeden krát za šesť mesiacov ,alebo podľa potreby. Rokovanie zvoláva písomnou, alebo elektronickou formou predseda dozornej rady OcSk a to najmenej 15 dní pred jej konaním. Rokovanie riadi a za činnosť zodpovedá predseda komisie, prípadne jeho zástupca. Z rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý do 15 dní po rokovaní sa zasiela prezidentovi OcSk.
 2. Dozorná rada je nezávislý orgán bez výkonnej a rozhodovacej právomoci a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu OcSk.
 3. Úlohou dozornej rady OcSk je kontrola dodržiavania stanov OcSk, organizačného poriadku OcSk, hospodárenia, všeobecne platných zákonov a smerníc, ako aj vnútorných predpisov a prijatých rozhodnutí. A predpisov orgánov OcSk a ich činnosti.
 4. Na základe písomnej žiadosti vo zvlášť závažných prípadoch, vy konáva dozorná rada revíziu rozhodnutí odvolacieho orgánu s prípadným návrhom na zmenu rozhodnutia, alebo predloženie na konečné rozhodnutie valného zhromaždenia OcSk.
 5. Predseda a členovia dozornej rady OcSk sa majú právo zúčastňovať na všetkých rokovaniach orgánov OcSk s hlasom poradným bez zasahovania do ich právomocí.

ČLÁNOK 9
Prezident OcSk

 1. Štatutárnym zástupcom OcSk. Predsedom správnej rady OcSk, ktorý zodpovedá za celú činnosť OcSk je prezident OcSk, volený valným zhromaždením OcSk. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene OcSk. K zastupovaniu môže prezident OcSk zmocniť viceprezidenta OcSk, prípadne ďalších funkcionárov OcSk.
 2. Prezident OcSk zvoláva valné zhromaždenie OcSk a správnu radu OcSk a riadi ich činnosť.
 3. Prezident OcSk vykonáva svoju funkciu ako čestný funkcionár. V práci sa usiluje o rozvoj OcSk a posilnenie jeho spoločenského významu.

ČLÁNOK 10
Správna rada OcSk

 1. Správna rada OcSk je volená valným zhromaždením OcSk a skladá sa z:
  1. prezident OcSk
  2. viceprezident OcSk
  3. troch členov, ktorí zodpovedajú a zabezpečujú jednotlivé činnosti správnej rady OcSk
 2. Viceprezident a členovia správnej rady vykonávajú svoje funkcie ako čestní funkcionári. Svoje funkcie sú povinní vykonávať zodpovedne k spokojnosti a v prospech činnosti OcSk.
 3. Správna rada sa schádza pravidelne jeden krát za tri mesiace, prípadne podľa potreby. Zvoláva sa písomne, alebo elektronickou formou aj s návrhom programu prezidenta Ocsk a to najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Správna rada OcSk, musí byť mimoriadne zvolaná ak o tom rozhodne prezident OcSk, alebo o to požiada aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov. Z rokovania zabezpečuje viceprezident zápis s vyhotovením plnenia uložených úloh a rozpošle ho najneskôr po jeho konaní prezidentovi OcSk, členom správnej rady, predsedovi dozornej rady OcSk.
 4. Správna rada operatívne rieši činnosť a v prípade potreby rozhoduje aj o koncepčných a zásadných veciach v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja činnosti OcSk, pokiaľ nie sú tieto v pôsobnosti valného zhromaždenia OcSk. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami OcSk, organizačným poriadkom OcSk a všeobecne záväznými predpismi.
 5. Správna rada zabezpečuje a plní najmä tieto úlohy:
  1. Zabezpečuje a operatívne plní úlohy plánu činnosti a rozpočet schválený valným zhromaždením OcSk.
  2. Pripravuje správy, informácie a vyhodnotenie plnenia plánu činnosti a rozpočtu pre valné zhromaždenie OcSk.
  3. Vytvára ekonomické predpoklady pre činnosť OcSk.
  4. Hlasovaním volí a odvoláva prezidenta OcSk.
  5. Riadi vedľajšiu hospodársku činnosť.

ČLÁNOK 11
Vzťahy v OcSk

 1. Vzťahy jednotlivých orgánov OcSk sú uvedené v jednotlivých článkoch stanov OcSk.

ČLÁNOK 12
Právna subjektivita

 1. OcSk je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou. Menom OcSk rokuje správna rada, ktorú navonok zastupuje prezident OcSk, alebo na základe poverenie viceprezident OcSk, prípadne poverení členovia správnej rady OcSk.

ČLÁNOK 13
Majetok OcSk

 1. OcSk má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva ho na základe zmluvných vzťahov, prípadne iný majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 2. Zdrojom majetku OcSk sú predovšetkým:
  1. členské a iné poplatky
  2. príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti
  3. dary od súkromných osôb
  4. dotácie z iných organizácií
  5. sponzorské dary
  6. dobrovoľné príspevky
  7. príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti
  8. príjmy z domácich a zahraničných reklám
  9. úroky a ostatné príjmy

ČLÁNOK 14
Finančné hospodárenie

 1. OcSk hospodári na základe ročného finančného plánu a rozpočtu. Bezprostredný spracovávaním majetku a finančných záležitostí je poverený hospodár OcSk.
 2. Správna rada OcSk predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení OcSk za uplynulé obdobie.
 3. Hospodárenie OcSk sa riadi všeobecne záväznými finančnými predpismi.
 4. Pre upresnenie spôsobu hospodárenia OcSk vydáva prezident OcSk "Zásady hospodárenia OcSk". Prezident zo súhlasom valného zhromaždenia, môže rozhodnúť o vykonávaní hospodárskej činnosti OcSk, zameranej na tvorbu zisku pre zabezpečenie napĺňania cieľov OcSk a v tomto zmysle byť spoločníkom, spoluzakladateľom, prípadne zakladateľom právnických osôb, oprávnených vyvíjať trvalú hospodársku činnoť v súlade s platným právnym poriadkom.

ČLÁNOK 15
Záväzný výklad

 1. O činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v stanovách OcSk, rozhoduje valné zhromaždenie OcSk.
 2. Záväzný výklad stanov OcSk ako aj ostatných záväzných predpisov schválených valným zhromaždením OcSk je oprávnený vysvetľovať iba tento orgán OcSk a tlmočí ich prezident OcSk.

ČLÁNOK 16
Ukončenie činnosti OcSk

 1. O zániku združenia OcSk, zlúčením s iným občianskym združením,alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ktoré menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 17
Účinnosť stanov OcSk

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valného zhromaždenia a po registrácii na MV SR.
 2. Prípravný výbor po zvolení správnej a dozornej rady, zaniká.
Warning (2): Trying to access array offset on null [APP/views/themed/2015/pages/show.ctp, line 124]

Warning: Trying to access array offset on null in /data/5/2/52a1d110-84e0-4abc-bf28-7b380ca35791/opelclub.sk/web/app/views/themed/2015/pages/show.ctp on line 124

(default) 34 queries took 32 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `pages`16161
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_slovak_ci';112
3SHOW FULL COLUMNS FROM `users`12121
4SHOW FULL COLUMNS FROM `partners`16161
5SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci';111
6SHOW FULL COLUMNS FROM `memberinfos`41411
7SHOW FULL COLUMNS FROM `ranks`221
8SHOW FULL COLUMNS FROM `paymentmethods`441
9SHOW FULL COLUMNS FROM `membercars`17171
10SHOW FULL COLUMNS FROM `fueltypes`441
11SHOW FULL COLUMNS FROM `transmissions`441
12SHOW FULL COLUMNS FROM `axles`441
13SHOW FULL COLUMNS FROM `vipcards`881
14SHOW FULL COLUMNS FROM `categories`10101
15SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments`771
16SHOW FULL COLUMNS FROM `attachments_pages`331
17SHOW FULL COLUMNS FROM `menuitems`13131
18SHOW FULL COLUMNS FROM `menus`551
19SHOW FULL COLUMNS FROM `settings`553
20SELECT `Setting`.`title`, `Setting`.`content` FROM `settings` AS `Setting` WHERE 1 = 1 111
21SELECT `Page`.`id`, `Page`.`content`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`created`, `Page`.`modified` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`is_highlight` = 1 AND `Page`.`status` != 3 ORDER BY `Page`.`modified` desc 882
22SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` IN (274, 257, 261, 258, 256, 198, 195, 197) AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 001
23SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`title`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`lft`, `Menuitem`.`rght`, `Menuitem`.`status`, `Menuitem`.`emph`, `Menuitem`.`is_category_list`, `Menuitem`.`sort`, `Menuitem`.`created`, `Menuitem`.`modified`, `Menu`.`id`, `Menu`.`title`, `Menu`.`status`, `Menu`.`created`, `Menu`.`modified` FROM `menuitems` AS `Menuitem` LEFT JOIN `menus` AS `Menu` ON (`Menuitem`.`menu_id` = `Menu`.`id`) WHERE `Menuitem`.`menu_id` = 2 AND `Menuitem`.`status` != 3 ORDER BY `Menuitem`.`sort` asc 881
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`status` != 3 AND `Category`.`show_in_menu` = 1 550
25SHOW FULL COLUMNS FROM `adpositions`991
26SHOW FULL COLUMNS FROM `advertisements`13131
27SELECT `Adposition`.`id`, `Adposition`.`title`, `Adposition`.`comment`, `Adposition`.`position_width`, `Adposition`.`position_height`, `Adposition`.`ad_width`, `Adposition`.`ad_height`, `Adposition`.`visible_ads_count`, `Adposition`.`status` FROM `adpositions` AS `Adposition` WHERE `Adposition`.`status` = 1 220
28SELECT `Advertisement`.`id`, `Advertisement`.`adposition_id`, `Advertisement`.`partner_id`, `Advertisement`.`valid_from`, `Advertisement`.`valid_to`, `Advertisement`.`saved_filename`, `Advertisement`.`alt`, `Advertisement`.`url`, `Advertisement`.`status`, `Advertisement`.`display_count`, `Advertisement`.`click_count`, `Advertisement`.`created`, `Advertisement`.`modified` FROM `advertisements` AS `Advertisement` WHERE `Advertisement`.`valid_from` <= '2024-06-21 04:19:10' AND `Advertisement`.`valid_to` >= '2024-06-21 04:19:10' AND `Advertisement`.`status` = 1 AND `Advertisement`.`adposition_id` IN (4, 5) ORDER BY RAND() ASC 001
29UPDATE `advertisements` AS `Advertisement` LEFT JOIN `adpositions` AS `Adposition` ON (`Advertisement`.`adposition_id` = `Adposition`.`id`) SET `Advertisement`.`display_count` = Advertisement.display_count + 1 WHERE `Advertisement`.`id` IS NULL00
30SELECT `Page`.`id`, `Page`.`category_id`, `Page`.`page_type`, `Page`.`layout_id`, `Page`.`title`, `Page`.`content`, `Page`.`status`, `Page`.`is_highlight`, `Page`.`highlight_content`, `Page`.`highlight_url`, `Page`.`user_id`, `Page`.`vip_only`, `Page`.`created`, `Page`.`modified`, `Page`.`view_count`, `Page`.`old_author_id`, `User`.`id`, `User`.`user`, `User`.`password`, `User`.`pwd_old`, `User`.`status`, `User`.`name`, `User`.`nickname`, `User`.`email`, `User`.`admin`, `User`.`partner_id`, `User`.`created`, `User`.`modified`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`status`, `Category`.`parent_id`, `Category`.`show_in_menu`, `Category`.`lft`, `Category`.`rght`, `Category`.`created`, `Category`.`modified`, `Category`.`id_old` FROM `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) WHERE `Page`.`id` = 190 AND `Page`.`status` = 1 LIMIT 1111
31SELECT `Attachment`.`id`, `Attachment`.`name`, `Attachment`.`saved_name`, `Attachment`.`type`, `Attachment`.`size`, `Attachment`.`created`, `Attachment`.`modified`, `AttachmentsPage`.`id`, `AttachmentsPage`.`page_id`, `AttachmentsPage`.`attachment_id` FROM `attachments` AS `Attachment` JOIN `attachments_pages` AS `AttachmentsPage` ON (`AttachmentsPage`.`page_id` = 190 AND `AttachmentsPage`.`attachment_id` = `Attachment`.`id`) 000
32UPDATE `pages` AS `Page` LEFT JOIN `users` AS `User` ON (`Page`.`user_id` = `User`.`id`) LEFT JOIN `categories` AS `Category` ON (`Page`.`category_id` = `Category`.`id`) SET `Page`.`view_count` = Page.view_count + 1 WHERE `Page`.`id` = 19011
33SELECT `Category`.`lft`, `Category`.`rght` FROM `categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 9 LIMIT 1110
34SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title` FROM `categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 AND `Category`.`lft` <= 17 AND `Category`.`rght` >= 18 ORDER BY `Category`.`lft` asc 110
(forum) 5 queries took 9 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_posts`29293
2SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_bin';113
3SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_unicode_ci';111
4SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_topics`38381
5SHOW FULL COLUMNS FROM `phpbb_forums`50501