Rozširuj Opelclub

Pravidlá súťaže

 

Súťaž je určená len pre VIP členov.

Zapojiť sa do nej môže každý VIP člen, ktorý odporučí našu stránku a VIP registráciu na nej ľuďom, ktorí v danom momente nie sú členmi VIP a tiež nimi neboli aspoň 6 mesiacov (od uplynutia posledného VIP členstva uplynulo aspoň 6 mesiacov).

Pri novej registrácií musí nový člen vyplniť políčko v časti Odporúčanie, do ktorého uvedie prezývku VIP člena, ktorý mu registráciu odporučil. Bez vyplnenia tohto políčka nie je možné započítať bod odporučiteľovi. Podmienkou pripísania bodu je zaplatenie členského novo registrovaným členom.

Pri existujúcej registrácii (predlžovaní členstva) je potrebné meno odporučiteľa uviesť do poznámky pre príjemcu platby.

Súťaž prebieha na súťažné kolá. Trvanie jednotlivých kôl určí vybraný zástupca Opelclubu Slovensko a ich zoznam umiestni do tabuľky na tejto stránke.

Za každé nové alebo obnovené VIP členstvo podľa pravidiel uvedených vyššie bude odporučiteľovi pridelený 1 bod. Výhercom súťaže sa stáva ten, kto za jedno kolo trvania súťaže nazbiera najviac bodov.

Ak na konci súťažného kola nastane situácia, že dvaja alebo viacerí odporučitelia majú rovnaký počet bodov, výhercom sa stane ten, koho posledný odporúčaný člen v danom období podľa pravidiel vyššie, zaplatil členský poplatok najskôr spomedzi všetkých posledných odporúčaných členov. Dátumom zaplatenia členského poplatku sa rozumie dátum a čas, kedy bola platba nového alebo obnoveného VIP člena pripísaná na bankový účet Opelclubu Slovensko. 

Výhercovia súťaže budú vyhlásení na tejto stránke v tabuľke nižšie.

 

Termín najbližšieho vyhodnotenia : 22. Máj 2014 - 21:00

 

Výhercovia posledných kôl súťaže:

 

Začiatok kola

Ukončenie kola

Výherca

Výhra

22. marec 2014 22. máj 2014 21:00   konkrétna výhra bude závisieť od ponúk reklamných partnerov   *1)
23. máj 2014 - 21:00 23. júl 2014 21:00  

aktuálne nie je určená

*1)   ceny do súťaží budú venovať priamo reklamní partneri spolupracujúci s opelclubom.
Momentálne prebieha skúšobná doba všetkých partnerov, takže konkrétne ceny budeme poznať o niečo neskôr, čo však neznamená, že výherca prvej súťaže nedostane svoju výhru.